Skaft Vägförening

Om Vägföreningen


Skaft Vägförening sköter sommar- och vinterunderhåll av ca 3 km väg i Sveduddens tomtområde på Vindö.

Vägar
Sveduddsvägen till Måsviksvägen: 790m oljegrus
Måsviksvägen: 400m grus
Skaftsvägen-Skäddavägen: 720m oljegrus
Kanholmsviksvägen från Vd 3 till vändplan: 430m grus
Från Vd 3 Skaftvägen- Kanholmsviksvägen till Lövgrundsvägen: 615m grus

Totalt: 2955m väg, varav 1510m belagt med oljegrus och 1445m grusväg
(Källa: Uppmätning av Trafikverket inför översyn för Statsbidrag 2021)

Sommarunderhåll
Sommarunderhåll består av sopning, sladdning och dammbindning av grusvägarna. Dammbindningen sker med Lignin, en restprodukt ifrån tall som ses som ett miljövänligare alternativ till salt.

I sommarunderhållet ingår även klippning och slyröjning vid vägkanterna. Vägföreningen ombesörjer kantklippning 2 meter in från vägkant en gång per år via vår entreprenör Stefan Hagström Marinservice AB, däremellan är det bra om varje tomtägare utför kompletterande slyröjning vid egen tomt när behov uppstår, för att hålla sikten fri i vägkorsningarna.

Vinterunderhåll
Vinterväghållningen består av snöröjning och sandning efter behov. Den ombesörjs av Stefan Hagström Marinservice som är kontrakterad att hålla en efter väderläget anpassad beredskap och påbörja snöröjning i området vid 8 cm snödjup, samt halkbekämpning vid behov.

Löpande underhåll
De vägar som är belagda med oljegrus har sedan beläggningen lades på 90-talet reparerats i tre omgångar, år 2013, år 2016 respektive 2021. En tredjedel av sträckan återstår att åtgärdas och det ligger i plan att utföras när grävarbetena för fiberläggningen är avslutade.

Vägskyltar, fartgupp samt löpande lagning av gropar och hål som uppkommer i vägen ombesörjs också av vägföreningen.

Även underhåll/byte av vägtrummor inom de gemensamma ytorna ingår i det löpande underhållet, men vägtrummorna under respektive infart ansvarar varje enskild fastighetsägare för.

Gemensamma grönområden
Vägföreningen har också ett delansvar för gemensamma grönområden i området, där vägföreningen främst hanterar underhåll av de gemensamma dikena, bortforsling av grenar och kvistar i anslutning till våra vägar samt underhåll/byte av vägtrummor inom de gemensamma ytorna. För skogsröjning och övrig skötsel av de gemensamma grönområdena ansvarar fastighetsägaren (Vindö Fastighets AB).

Diken
Vägföreningen sköter löpande underhåll av de diken som anlagts med syfte att avvattna de gemensamma vägarna i området.
Övrig dikning som kan behövas för bortledning av vatten från enskilda tomter, men som inte har någon inverkan på de gemensamma vägarna, ombesörjs inte av vägföreningen.

Att tänka på som fastighetsägare i området
Hastighetsbegränsning på 30 km/h råder inom hela området.

Undvik tunga transporter till och från fastigheterna, särskilt under tjällossning. Det är fastighetsägarens ekonomiska ansvar att tillse att transporter till och från respektive fastighet inte ger upphov till att vägarna tar skada på grund av överbelastning, nedkörda dikeskanter eller andra orsaker. Kontakta gärna Vägföreningen för råd om du behöver frakta något med tung transport till din fastighet.

För fastigheter med infart längs något av våra gemensamma diken är det viktigt att löpande se över vägtrummor, dvs de dräneringsrör som går under infarten och ut i diket. Rensa bort sly och annan växtlighet som växer in i röret där kantklippnings-maskinen inte kommer åt, så att vi vår ett bra flöde i dikena.

 

 

De senaste nyheterna

Protokoll från årsmöte 1 juni 2024
Nu finns protokollet ifrån årsmötet 2024 uppladdat i dokumentskåpet: Läs mera...
- - - - -
Protokoll från årsmöte 2 juni 2024
Nu finns protokollet ifrån årsmötet 2024 uppladdat i dokumentskåpet: Läs mera...
- - - - -
Årsmöte för Skaft Vägförening 2024, lördag 1 juni kl 10.00
Kallelse till årsmöte med Skaft Vägförening lördagen den 1 juni Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Årsmöte 2024, bilagor till protokoll
- - - - -
Årsmöte 2024, protokoll
- - - - -
Debiteringslängd 2024
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Fiber | Förslag om vägbom | GDPR | Grannsamverkan | Historia | Om Vägföreningen